Mestské/Obecné  archívy  umožňujú  prístup  k  archívnym dokumentom  vyhotovovaním  odpisov,  výpisov, kópií, potvrdení,  štúdiom.  Mestská/Obecná  registratúra  môže  na vyžiadanie  sprístupniť  svoje  záznamy  občanom predovšetkým formou vyhotovovania odpisov, výpisov, kópií a potvrdení. Občan, alebo Inštitúcia môže požiadať o nazretie, vypožičanie, alebo aj vydanie výpisov alebo odpisov zo spisov doručením žiadosti.
V správnom konaní platí pre nazeranie do záznamov zákon o správnom konaní, pre vyhotovenie a vydanie odpisov do cudziny platia osobitné predpisy (zákon o matrike).


Dátum zverejnenia: 25.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 26.02.2019

Žiadosť o povolenie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Legislatíva

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Poplatky

V prípade vyhotovenia výpisu, fotokópie alebo odpisu je tento úkon spoplatnený v zmysle Zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch podľa aktuálneho Sadzobníka správnych poplatkov.