Cestný správny orgán rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Žiadosť o zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenia na miestnu komunikáciu

Legislatíva

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Poplatky

Poplatky sú stanovené každou samosprávou individuálne