Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Žiadosť o zabratie alebo užívanie verejného priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Mestá a obec má individuálne poplatky