Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu obce začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie