OSOBITNÝM UŽÍVANÍM VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA SA ROZUMIE:

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, vrátane vonkajšieho sedenia,

b) umiestnenie skládky,

c) umiestnenie stavebného zariadenia (napríklad pre účely výstavby, rekonštrukcie, inžinierskych sietí),

d) umiestnenie kontajnera a usporiadanie kultúrnych a športových podujatí,

e) usporiadanie propagačných a prezentačných podujatí,

f) umiestenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, vrátane drobných zábavných a športových zariadení,

g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska okrem centrálnej časti mesta,

h) umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity,

i) ohradenie staveniska za účelom bezpečnosti chodcov a motorových vozidiel počas realizácie stavebných prác na objektoch,

j) užívanie verejného priestranstva na ostatné účely, neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach (napríklad prenosné informačné a propagačné zariadenia).


OSOBITNÝM UŽÍVANÍM VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NIE JE

užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2017

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Každá samospráva má individuálnu sadzbu dane

Kompetencie

Životné situácie