Úradná tabuľa - Obec Rakúsy 

Zverejnenie VZN - školstvo

V časti Obecný úrad - Platné VZN obce bol zverejný Dodatok č. 6 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školských zariadení. Link zverejnenia: http://www.rakusy.sk/resources/File/dodatok-c-6-k-vzn-skolstvo.pdf